Krav til den nye leder
Af Karsten Kock, Faglig direktør i Performex 

 
Et bud på fremtidens leder og formidler – og her taler vi om flere niveauer af ledelse i vore organisationer.
 
Allerede nu ser vi en stigende efterspørgsel på mennesker, der kan lede, motivere, formidle og interagere i en virkelighed under konstant forandring.
 
Hvordan hænger det sammen? De ”konstante” forandringsprocesser i vores samfund, som stadig går hurtigere og hurtigere, stiller nogle helt nye krav til os mennesker.
 
Det synes ikke mere helt så nemt at operere med langtidsplanlægninger, da systemet (samfundet - nationalt og overnationalt) konstant leverer nye problemer og nye muligheder, som ikke kan siddes overhørige - og som derfor stiller krav til løbende reformulering af planlægninger, mål og strategier.
 
Som strategisk leder er kravene idag at kunne overskue meget høj grad af kompleksitet, have en veludviklet intuition, have det fornødne mod til at afstikke midlertidige retninger formuleret som mål, og ikke mindst kunne formidle sine intuitioner, målformuleringer og overordnede strategier, så andre får den nødvendige forståelse og motivation til at handle i overensstemmelse med den midlertidigt afstukne retning.
 
Det er ikke mange mennesker, der har de egenskaber, som skal til for at være leder på det niveau, idet denne profil har integreret adfærdsmæssige og psykologiske modpoler (som for det meste snarere ses isoleret som mennesketyper). F.eks. høj grad af specifik og generel faglig viden og udprægede intuitive/psykolo-giske/kommunikative færdigheder parret med høj grad af proaktiv praktisk handlekraft, er egenskaber, der sjældent ses hos én og samme person.
 
Mennesker med disse multi-egenskaber hænger som sagt ikke på træerne, og kan tilsyneladende heller ikke masseproduceres af de uddannelsessystemer som samfundet i almindelighed benytter sig af.
 
Det synes som om det at have mixede fleksible profiler bliver en meget efterspurgt vare på flere og flere (måske næsten alle) niveauer i virksomheder og organisationer, der jo i disse år lægger mere og mere op til selvstyrende grupper, selvmotivation, mere personligt ansvar og beslutningstagen samt evnen til omstilling og lærevillighed.
 
Så hvad vi påstår her er, at samfundet, virksomheder og organisationer har brug for mennesker, der både er fagligt kvalificerede og som kan lede, formidle, motivere, lære og coache som en integreret del af deres samlede adfærd.
 
Virksomhederne har ofte et medarbejderpotentiale med høje faglige kvalifikationer, og kan under alle omstændigheder tilbyde uddannelser, der løbende højner de fagspecifikke kvalifikationer.
 
Med hensyn til de intuitive, psykologiske og kommunikative egenskaber, er det ofte held eller uheld om dette er tilstede hos de ansatte eller ej. Når disse egenskaber ikke i udpræget grad er tilstede, benytter mange virksomheder så eksterne konsulenter til at undervise i disse emneområder - eller udvalgte medarbejdere sendes på kurser i kommunikation, psykologi og personlig udvikling.
 
Vi oplever endnu, at disse område er relativt ringe forstået og beskrevet i de fleste virksomheder, hvorfor de mål der er opsat for konsulenternes virke eller for effekten af efteruddannelse ofte er dårligt formulerede og/eller urealistiske.
 
Det at uddanne mennesker i intuitive, psykologiske, kommunikative færdigheder, fordrer for det meste en større indsats end, hvad de fleste umiddelbart tror. Man kan sjældent lære noget virkeligt forandringsskabende om psykologi eller kommunikation, der udmønter sig i egentlig tilsigtet adfærdsforandring på f.eks. to dage.
 
Vi er af den opfattelse, at efteruddannelse i disse såkaldte blødere livsområder kræver at de, der underviser i sådant, har nogle virkelige effektive og velbeskrevne fremgangsmåder, som på mange måder bør måles og vejes på samme måde som vi stiller krav til andre produkter.
 
Ligeledes er det nødvendigt at investere en vis tid i at indlære nye færdigheder og adfærd, da der ofte er tale om at skabe forandring i livslange kommunikative og adfærdsmæssige vaner. Den legendariske Harvardpsykolog David McClelland, der har forsket i motivation i en menneskealder, peger 3 hovedområder ud, som skal overvåges ved forandringsprocesser - herunder også det at tilegne sig nye lærdom, nye metoder og adfærd:
 
Want to… (motivationsaspektet)
Mennesker(eller snarere vore vaner) vil nødig forandre sig så derfor skal deltagerne motiveres til opleve det ok at forandre adfærd. (Det gode gamle “What’s in it for me” skal være opfyldt i forholdsvis stor grad for at udvikling og forandring finder sted.
 
How to… (de konkrete fremgangsmåder)
Deltagerne skal have forståelige, brugbare, praktiske og målbare fremgangsmåder til at handle og kommunikere anderledes - ikke kun ”hvad” og ”hvorfor” man skal gøre noget anderledes - men i særdeles hvordan man specifikt opfører sig og kommunikerer anderledes. (Med andre ord er vilje ikke nok til forandring – man er også nødt til at vide og hvordan man konkret gør noget).
 
Chance to… (virkelighedens muligheder)
Deltagerne skal have reelle muligheder for at implementere de nye adfærdsmønstre i virkeligheden uden for kursusmiljøet – ellers vil færdigheder og indlæring kontekstuelt blive fastfrosset i kursusmiljøet eller i undervisningsmanualer, der står på hylden sammen med andre, der heller ikke læses i.
 
Vi finder, at grundtanken om den lærende organisation og det lærende menneske, er en forståelsesramme som vi i nogle år frem i tiden må forholde os mere og mere til. Det har i den forbindelse vist sig, at NLP-baserede koncepter er særligt effektive - når disse leveres af mennesker, der har erfaring med og forståelse for hvordan virkeligheden i en virksomhed og en organisation ser ud.
 
Det vil sige, at her stilles et det samme interessante krav til udbyderne af intuitiv/psykologiske/kommunikative værktøjer nemlig, at de også er så fleksible, at de ikke kun forstår sig på deres eget fag - men også har en reel indsigt i hvordan den virkelige virkelighed uden for fagets univers og kursusmiljø fungerer.
 
Det er her at Performex med sit udbud af Erhvervs-NLP baserede kurser og uddannelser har noget at byde på. Vi har igennem en årrække undervist mennesker fra erhvervslivet i Erhvervs-NLP – og entydigt fået tilbagemeldinger om høj nytteværdi i det virkelige liv på arbejdspladsen – ikke mindst fordi vore instruktører har erfaring fra – og interesse for den erhvervsmæssige virkelighed som værktøjerne skal implementeres i.